ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد میگویم بیماریهای انگلی
صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید.

انتقال لیشمانیا به انسان

.انتقال از طریق نیش پشه خاکی:

 

     سرژان برای اولین بار به طور تجربی نشان داد که پشه خاکی جنس فلبتوموس ممکن است ناقل لیشمانیوز باشد.این پشه ها حدود 4-2میلی متر است ،بالهای بلندی دارند و به هنگام استراحت با بدن زاویه 45 تا65 درجه را تشکیل می دهند.اینها به هنگام شب فعالیت خونخواری دارند.