ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد میگویم بیماریهای انگلی
صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید.

شکل انگلهای لیشمانیا

انگلهای لیشمانیا به دو شکل دیده می شوند:

 

1. شکل بدون تاژک(اماستیگوت یا جسم لیشمن):

     گرد یا بیضی و طول آنها ذر حدود دو تا پنج میکرون است. این شکل از انگل در داخل ماکروفاژهای انسان و پستانداران دیده می شود.

 

2. شکل تاژگدار یا( پرو ماستیگوت):

 

      طول 15 تا 25میکرون و عرض 2 تا 4 میکرون همراه با تاژکی به طول 15 تا 40 میکرون است .این شکل انگل متحرک بوده و حرکات سریعی دارد. پروماستیگوت در شکم حشرات ناقل و محیط های کشت آزمایشگاهی دیده می شود.